Follow by Email

maandag 12 september 2011

Je mag je stem laten horen.

We staan op dit moment op een kruispunt.


Op 18 november gaat er door de KNOV (Koninklijke Nederlandse organisatie van verloskundigen) besloten worden over de toekomst van bevallen in Nederland.  Op maandag 12 september is hiervoor een laatste vergadering belegd. Er is grofweg de keuze uit twee verschillende richtingen:

-           Een op de vrouw gerichte aanpak waarbij gewerkt gaat worden vanuit kleine verloskundigenpraktijken en waarin persoonlijke begeleiding centraal staat

-          Integrale verloskundige zorg, een gemedicaliseerd systeem waarbij vrouwen zich aan standaard protocollen moeten houden en de vrije keuze voor de plaats van bevallen verdwijnt


De KNOV neigt sterk naar deze laatste optie en om die reden is er een grootschalige brievenactie van start gegaan, geïnitieerd  door GeboorteRecht, een nieuwe en groeiende organisatie van moeders, vaders, vroedvrouwen, doula’s, kraamverzorgsters, zwangerschapsyogadocenten etc. die zich sterk maakt voor de vrije keuze van elke vrouw en het behoud van de thuisbevalling. 

Wil jij ook dat wij in Nederland vrij blijven om te beslissen waar, hoe en met wie we bevallen? Vind jij ook dat geboorte in eerste instantie een prachtige gebeurtenis is en vanuit vertrouwen en ontzag benaderd moet worden in plaats van vanuit angst? Maak jij je ook zorgen om de verregaande medicalisering van geboorte? Laat dan je stem horen door onderstaande brief te versturen. En geef hem door!KNOV

T.a.v. Mw. A. Verbeeten

Postbus 2001,

3500 GA Utrechtaverbeeten@knov.nl


                                                                                                          plaats, datum


Geacht bestuur van de KNOV,

Al enige  tijd is er een groep ouders, vroedvrouwen, doula’s, kraamverzorgenden en zwangerschapsdocenten, die bezorgd is over wat er gaande is ten aanzien van zwangerschap, bevalling en kraamperiode in Nederland. Wij hebben ons verenigd in GeboorteRecht,  voorheen Gentle Birth NL, en komen sinds januari 2011 maandelijks bij elkaar. Deze brief schrijven wij naar aanleiding van de ALV van de KNOV van 12 september aanstaande, waarin gesproken gaat worden over welke richting de KNOV op wil gaan voor de toekomst.

 In de media komt er de laatste maanden een golf aan negatieve berichten voorbij. Met name het thuisbevallen en de verloskundige liggen zwaar onder vuur, terwijl het helemaal niet vast staat dat ons Nederlandse systeem van thuisbevallingen, waar we met recht trots op mogen zijn, bijdraagt aan de vermeende hoge babysterfte.

De angst rondom bevallen groeit, en de zorg rondom de zwangerschap medicaliseert. Verloskundigen hebben in de organisatie van hun zorg het accent steeds meer gelegd op het opsporen van mogelijke risico's, waarbij de lijst met risico's steeds langer wordt. Hierdoor neemt de onvrede over de zorg toe, raken vrouwen steeds meer de regie kwijt en neemt de angst onder de vrouwen, hun partners en omgeving toe.

Het percentage vrouwen dat thuis bevalt is snel dalende en het lijkt erop dat met alle veranderingen die het verloskundig systeem tegemoet gaat, en waar de KNOV nu een cruciale beslissing in gaat nemen, thuisbevallen over een niet al te lange tijd nog marginaal zal zijn.

Het lijkt ons de hoogste tijd dat het tij keert! En dat de zwangere en barende vrouw nu wérkelijk centraal komt te staan en gezien wordt als autonome en intelligente cliënt die prima in staat is goed geïnformeerde en veilige keuzes te maken als het om haar zwangerschap en bevalling gaat. Dat de vrouw de regie terug krijgt en dat het verloskundige systeem in dienst komt te staan van de vrouw en haar kind. Dat voor de volgende generaties vrouwen de keuzemogelijkheid blijft bestaan om thuis te bevallen. Dat vrouwen en hun partners moeten kunnen kiezen waar, hoe en met wie ze wensen te bevallen. Zodat een ieder individueel passende zorg kan ontvangen.

 We  achten het van groot belang dat de verloskundige weer haar oorspronkelijke taak op zich neemt. Dat de verloskundige weer de vroede, wijze vrouw is die goede randvoorwaarden schept voor een fysiologische bevalling en dat de verloskundige weer het accent gaat leggen op hoe zij het maximale welbevinden van vrouw en kind kan bevorderen.

 We maken ons sterk voor een systeem waar zorg op maat de norm wordt zodat aanstaande ouders in Nederland de zorg kunnen krijgen die zij willen en waar ze recht op hebben. Wij geloven dat dit uiteindelijk bij alle betrokkenen tot grotere tevredenheid zal leiden.

 Wij hopen dat de KNOV een keuze zal maken die de bovenstaand omschreven visie en wensen mogelijk zal maken en zal waarborgen.

Graag ontvangen wij een antwoord en reactie waaruit blijkt dat wij, zwangeren, vrouwen, baby’s, moeders, vaders, opa’s en oma’s en ook de toekomstige moeders en vaders, serieus genomen worden.


Met vriendelijke groet,

namens GeboorteRecht,Naam, plaats, datum, hoedanigheid
GeboorteRecht  geboorterechtnl@gmail.com  www.geboorterecht.org

Een vrouw heeft het vermogen  haar eigen kind te baren op haar eigen wijze.   

Zij heeft het vermogen en de wijsheid zelf te oordelen over haar conditie en welzijn en die van haar kind. 
Zij heeft het vermogen om aan te geven wanneer zij daarin ondersteuning nodig heeft. 
Zij beslist met wie, waar en hoe zij dit wil. 
>> En dit is een begeleidende brief voor als je hem doorstuurt aan vrienden, familie etc:

Lieve vriendin, zus, moeder, oma, dochter, zwangere, vriend, vader, zoon, opa,

Er is een stilgaande en verregaande verandering gaande in de manier waarop met zwangerschap, geboorte en kraamtijd omgegaan wordt in Nederland. De verloskundige beroepsgroep, gedreven door externe en interne aanleidingen, werkt meer en meer volgens een vaststaand protocol, waardoor de individuele begeleiding van de zwangere en de bevalling steeds minder op maat is.

Het is van groot belang dat de bevalling niet al van te voren als een risicovolle gebeurtenis wordt beschouwd, dit kan verregaande invloed hebben op de voortgang van de bevalling.

Aanstaande maandag 12 september heeft de KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen) een extra Algemene Ledenvergadering, waarin vergaderd gaat worden over welke richting de KNOV op zal gaan. Zoals het er nu naar uitziet zal dat richting nog meer protocol en medicalisering zijn.

Vind jij het ook van belang dat de zwangere de KEUZEVRIJHEID behoudt om te bevallen waar zij wil, hoe en met wie, dat de aanstaande moeder (en vader) de regie rondom haar zwangerschap en bevalling in eigen handen houdt. Laat dan je stem horen! Dit kun je doen door:

1. zelf een brief te schrijven aan de KNOV (zie details hieronder), of
2. bijgaande brief te printen, te ondertekenen en op te sturen aan de KNOV.

en

3. deze brief weer verspreiden in je eigen netwerk.

Als het lukt nog voor 12 september, anders in de komende weken. Het definitieve besluit wordt 18 november genomen; het is zaak de heersende opinie voor die tijd om te buigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten